Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Poczucie Piękna sp. z o.o.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 Zakres regulacji

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Poczucie Piękna sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4b/5, 50-541 Wrocław, NIP 89922941192, REGON: 523514412, KRS 0000999740 w tym:
  1. Regulamin sklepu internetowego;
  2. Regulamin programu lojalnościowego;
  3. Regulamin korzystania z bonów upominkowych;
  4. Regulamin dokonywania przedpłaty za rezerwację usługi.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Poczucie Piękna sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4b/5, 50-541 Wrocław, NIP 89922941192, REGON: 523514412, KRS 0000999740.
 1. Salon – miejsce świadczenia usług (przedsiębiorstwo prowadzone) przez Usługodawcę przy al. Armii Krajowej 4b/5, 50-541 Wrocław.
 2. Sklep -Sklep internetowy „Poczucie Piękna”, dostępny pod adresem internetowym https://www.poczuciepiekna.pl/sklep prowadzony przez Usługodawcę.
 1. Klient - podmiot, zawierający z Usługodawcą umowę w ramach prowadzonego Salonu lub Sklepu.
 2. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach prowadzonego Salonu lub Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca - podmiot, zawierający z Usługodawcą umowę w ramach prowadzonego Salonu lub Sklepu, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową.
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.
 7. Konto w Sklepie - konto Klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/bon upominkowy/e-bon/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 12. Bon upominkowy – karta wydana na okaziciela, zawierająca określony numer seryjny, uprawniająca Klienta do jego realizacji u Usługodawcy, do określonej wartości pieniężnej, bądź na wskazane usługi kosmetyczne, w zależności od wybranego rodzaju bonu.
 13. E-bon – cyfrowa karta wydana na okaziciela, wysłana na wskazany w formularzu adres email zawierająca określony numer seryjny, stanowiąca elektroniczny odpowiednik Bonu upominkowego.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu między Klientem a Usługodawcą zawarta za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 1. Pliki cookies - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Program lojalnościowy/Program - program mający na celu nagradzanie Uczestników, w szczególności dokonujących zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promujących Organizatora w sposób określony w Regulaminie.
 1. Uczestnik Programu – podmiot, posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Konto Uczestnika - indywidualne konto w zakresie Programu, na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 3. Stan konta - ilość zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów na Koncie Uczestnika.
 4. Nagroda - usługa, towar lub inne świadczenie, zgodnie z katalogiem w załączniku nr 2 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

§ 3 Dane kontaktowe Usługodawcy

 1. Adres Usługodawcy: Al. Armii Krajowej 4b/5, 50-541 Wrocław
 2. Adres e-mail Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 604-79-78-75
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 75 1600 1462 1740 6252 2000 0001
 5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie w godzinach od 10:00 do 18:00 w dni powszednie.

§ 4 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym realizacji Umowy Sprzedaży, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody internetowej, założenia karty z historii odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, wystawienia rachunku lub faktury, uczestnictwa w Programie lojalnościowym. Podstawą prawną zbierania tychże danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W trakcie realizacji usługi Klient winien podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer telefonu; adres mailowy, adres.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi przez Usługodawcę.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do:
  1. Żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,
  2. Żądania od Administratora sprostowania jego danych osobowych,
  3. Żądania od Administratora usunięcia jego danych osobowych,
  4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  6. Przenoszenia jego danych osobowych,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:
  1. serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
  2. dostawcy usługi poczty elektronicznej
  3. dostawcy usługi systemu do zarządzania gabinetem
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską - wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie. Przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.
 8. Dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi/realizacji Umowy Sprzedaży oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń ze stosunku prawnego z Klientem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.), nie dłużej niż 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wykonana została usługa/ dokonany został ostatni zakup przez Klienta.
 11. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji marketingu własnych produktów lub usług, tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody marketingowej przez Klienta.
 12. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 § 5 Polityka prywatności plików “cookies” serwisu www.poczuciepiekna.pl

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 3. Informacje pobierane podczas odwiedzin Serwisu nie są rozpowszechniane i udostępniane innym podmiotom.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ Postanowienia wstępne

Regulamin Sklepu Internetowego skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer, laptop, tablet.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 3 Informacje ogólne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z § 4 cz. II niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu. W przypadku działalności gospodarczej niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP, co równoznaczne jest z zawarciem Umowy Sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§ 5 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 4 cz. II niniejszego Regulaminu.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska,
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Odbiór osobisty dostępny w Salonie,
  4. W formie e-bonu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze osobistym,
  2. Płatność przelewem na konto Usługodawcy,
  3. Płatności elektroniczne,
  4. Płatność kartą płatniczą.
 3. Rozliczenia transakcji karta kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 cz. II niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, który to odbiór może nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Usługodawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Usługodawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 8. Klient dokonując zakupu w Sklepie wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej na wskazany w Formularzu adres email.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 9. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Usługodawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

§ 9 Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Usługodawcy Produktu Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady.
 2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Usługodawcy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów.

 

 1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW UPOMINKOWYCH ORAZ KARNETÓW

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin korzystania z Bonów Upominkowych oraz karnetów określa zasady korzystania z Bonów Upominkowych / Karnetów Usługodawcy.

§ 2 Bony upominkowe / karnety

 1. Bon Upominkowy / karnet upoważnia do skorzystania wyłącznie z oferty zabiegów oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z rodzajem posiadanego Bonu Upominkowego / karnetu.
 2. W sprzedaży dostępne są następujące rodzaje bonów upominkowych / karnetów:
  1. Bony wartościowe – na dowolną kwotę, nie mniejszą jednak niż 50zł
  2. Bony / Karnety zabiegowe – wystawiane na konkretny zabieg(i) w zależności od okoliczności, na życzenie klienta.
 1. Bony upominkowe / Karnety dostępne są w Salonie oraz w Sklepie.
 2. Bon Upominkowy / Karnet nie może zostać wymieniony na środki pieniężne.
 3. Konsumentowi dokonującemu zakupu Bonu Upominkowego / Karnetu za pośrednictwem Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni.
 4. W przypadku wykonania zabiegów przez Posiadacza Bonu / Karnetu na kwotę niższą niż wartość Bonu Upominkowego / Karnetu, Usługodawca nie dokonuje zwrotu niewykorzystanej kwoty.
 5. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Bonu / Karnetu, jeśli Posiadacz Bonu / Karnetu chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość bonu / karnetu.
 6. Istnieje możliwość wykonania innego/innych zabiegów przez Posiadacza Bonu / Karnetu niż wskazanych na Bonie Upominkowym / Karnecie, po wcześniejszych ustaleniach z obsługą Salonu.
 7. W przypadku gdy Posiadacz Bonu / Karnetu nie pojawi się na umówionej wizycie, a nie odwoła jej na min. 24 godziny przed terminem wizyty, bon traci ważność. Spóźnienie na termin umówionej wizyty przekraczające 15 minut uważa się za niepojawienie.
 8. Bon Upominkowy ważny jest 3 miesiące od dnia jego sprzedaży. Data ważności umieszczona jest na Bonie Upominkowym.
 9. Bon nie może zostać zrealizowany po utracie ważności.
 10. Posiadacz Bonu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. 
 1. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Programu lojalnościowego jest Usługodawca.
 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na czas oznaczony.
 3. Zbieranie punktów trwa do 31.12.2023
 4. Odbiór nagród możliwy jest do dnia 31.03.2024

§ 2 Zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 3. W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu.
 4. Organizator ma prawo nadać swojemu Klientowi status Uczestnika Programu.
 5. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby/podmioty.
 7. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 8. Uczestnik programu może sprawdzić Stan Konta w Salonie lub na Koncie Uczestnika.

§ 3 Zasady przyznawania punktów

 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie punktów na Koncie Uczestnika. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Punkty naliczane są jednorazowo za każdą aktywność.
 2. Punkty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie.
 4. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 5. Punkty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlegają zamianie na środki pieniężne oraz nie podlegają przeniesieniu na inne podmioty.

§ 4 Zasady wymiany punktów na nagrody

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Nagrody są dostępne aż do wyczerpania asortymentu. O wyczerpaniu asortymentu, Organizator informuję przy zgłoszeniu odbioru, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. Nagrody należy odbierać w Salonie.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością nagrody w Salonie.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów odpowiadającą danej nagrodzie, określoną zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody przy jej wydaniu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 1. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEDPŁAT ZA ZAREZEROWANE USŁUGI

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin dokonywania przedpłat za zarezerwowane usługi określa zasady dokonywania przedpłat za usługi, świadczone przez Usługodawcę, określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
 2. Pozostałe usługi, świadczone przez Usługodawcę, niewskazane w Załączniku nr 4 do Regulaminu nie są objęte obowiązkiem dokonywania przedpłat.

§ 2 Zasady dokonywanie przedpłat za usługi

 1. Przy rezerwacji usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 cz. IV Regulaminu, Klient zobowiązany jest uiścić przedpłatę w wysokości:
  1. dla rezerwowanej usługi w cenie do 200,99 zł - 50,00 zł
  2. dla rezerwowanej usługi w cenie od 201,00 zł do 500,99 zł - 100,00 zł
  3. dla rezerwowanej usługi w cenie od 501,00 zł - 200,00 zł

tytułem rezerwacji usługi.

 1. Przedpłata, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu:
  1. w przypadku realizacji usługi na rzecz Klienta, zaliczana jest na poczet opłaty za zarezerwowaną usługę.
  2. w przypadku braku realizacji usługi na rzecz Klienta z jego winy, nie podlega zwrotowi.
  3. w przypadku braku realizacji usługi na rzecz Klienta bez jego winy, podlega zwrotowi na rzecz Klienta, zgodnie z § 3 cz. IV Regulaminu.
 2. Za brak realizacji usługi na rzecz Klienta z jego winy uznaje się w szczególności:
  1. Brak realizacji usługi na rzecz Klienta przy braku odwołania wizyty minimum 24 godziny przed terminem umówionej wizyty;
  2. Brak realizacji usługi na rzecz Klienta z uwagi na przybycie na wizytę z opóźnieniem ponad 15 minutowym po terminie umówionej wizyty.

§ 3 Sposób dokonywania przedpłat za usługi

 1. Dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją terminu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 cz. IV Regulaminu.
 2. Przedpłatę uznaje się za dokonaną:
  1. przy płatności w Salonie – wraz z dokonaniem płatności i wystawieniem paragonu/faktury VAT;
  2. przy płatności przelewem, płatnością elektroniczną albo płatnością kartą płatniczą za pośrednictwem Sklepu lub innego środka porozumiewania się na odległość– wraz z dokonaniem płatności w terminie 3 dni kalendarzowy od dnia otrzymania przez Klienta faktury proforma i po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 4 Zasady zwrotu przedpłaty

 1. Przedpłatę, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. c cz. IV Regulaminu Usługodawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia okazania dowodu dokonania przedpłaty, zgodnie z § 3 ust. 2 cz. IV Regulaminu. Okazanie dowodu dokonania przedpłaty jest niezbędne w celu dokonania zwrotu przedpłaty.
 2. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy uiszczeniu przedpłaty, chyba że Klient zgłosił inny sposób zwrotu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana następuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej Usługodawcy nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie Klienta, którego adres mailowy posiada Usługodawca.
 3. W terminie 14 dni od ogłoszenia zmiany Regulamin, Uczestnik Programu Lojalnościowego może zgłosić brak akceptacji zmian w Regulaminu, w zakresie cz. III Regulaminu, co będzie równoznaczne z rezygnacją z Programu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Załączników do Regulaminu, z pominięciem trybu określonego w ust. 2-4 niniejszego paragrafu, przez umieszczenie na stronie internetowej Usługodawcy nowej wersji załącznika.

§ 2 Załączniki

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią:
  1. Załącznik nr 1 – Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym;
  2. Załącznik nr 2 – Nagrody
  3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia do odstąpienia od umowy
  4. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
 2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.


 

Załącznik nr 1- Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym
 1. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
  1. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 100 pkt.
  2. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 4 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 4 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług)..
  3. Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 1 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów).
  4. Skuteczne Polecenie Organizatora - 500 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
  5. Z okazji urodzin - 200 pkt.
  6. Napisanie komentarza - 50 pkt.
  7. Publikacja komentarza - 10 pkt.

 

Załącznik nr 2 – Nagrody

Katalog Nagród:

 

NAGRODA

PUNKTY

DOPŁATA

Masło do ciała KANU - 50g /różne rodzaje/

2990

-

DETOXIFYING DAY CREAM REGULAR 50 ML- JEDWABISTY KREM

10990

149 zł

IMMEDIATE CALMING SERUM SOS 30 ML- SERUM ŁAGODZĄCE

10990

179 zł

DETOXIFYING DAY CREAM RICH 50 ML- JEDWABISTY KREM

11990

159 zł

ANTI-WRINKLE/ ANTI-DRYNESS SERUM 30 ML- SERUM PRZECIWZMARSZCZKOWE

12990

179 zł

TOTAL REGENERATING NIGHT CREAM RICH 50 ML- JEDWABISTY KREM

14490

150 zł

TOTAL REGENERATING NIGHT CREAM REGULAR 50 ML- JEDWABISTY KREM ​​

14990

145 zł

Bon na cyfrową analizę skóry NATI

2000

-

Bon na karboksyterapię na okolicę oczu

4000

-

Bon na refleksoterapię stóp

4800

-

Bon o wartości 20 PLN - na dowolne usługi

5000

-

Bon na masaż pleców

6500

-

Bon na zabieg fotoodmładzania dłoni

5900

 -

Bon na 1-godzinny zabieg maderoterapii

7600

-

Bon na zabieg 1-godzinny - LIPOMAX na ciało

7990

-

Bon na masaż twarzy Gua Sha

7990

-

Bon na liftingujący masaż twarzy KOBIDO

8800

-

Bon na 1,5-godzinny zabieg maderoterapii

9200

-

Bon o wartości 50 PLN - na dowolne usługi

10000

-

Bon na karboksyterapię na 3 partie ciała

10000

-

Bon na zabieg RF na twarz, szyję i dekolt

10800

-

Bon na liftingujący masaż twarzy KOBIDO + intensywne odżywienie

10800

-

Bon na zabieg oczyszczania z hydrabrazją wodorową

11900

-

Bon na zabieg Terapii Wodorowej

11900

-

Bon na masaż całego ciała prawdziwą czekoladą

12000

Bon na zabieg intensywnego oczyszczania

12000

-

Bon na mezoterapię mikroigłową twarz/szyja/dekolt + GF/ampułka

13600

-

Bon na zabieg laserowy Black Doll

15600

-

Bon na zabieg laserowy ND YAG - plaster miodu

15600

-

Bon na zabieg fotoodmładzania laserowego twarzy

15600

-

Bon na rytuał ciała SPA - Maroko

19500-

Bon o wartości 100 PLN - na dowolne usługi

20000

-

Bon na zabieg RF frakcyjny twarz + szyja + dekolt

20000

50 zł

Bon na mezoterapię igłową twarzy/brzucha19000

200 zł

Bon na mezoterapię igłową twarzy/brzucha

25000300 zł

Bon na mezoterapię igłową - stymulator

25000400 zł

 

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Poczucie Piękna sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 4b/5

50-541 Wrocław

NIP: 8992941192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 604-79-78-75

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że  odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w .......................................................................... dot. wykonania usługi/ zakupu …………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie .....................................................................................................................................................złotych)

na konto nr ...........................................................................................................................................

 

……………………………………….

Podpis konsumenta


 

Załącznik nr 4 – Wykaz usług, objętych obowiązkiem dokonywania przedpłaty
 1. Makijaż permanentny ust
 2. Makijaż permanentny brwi
 3. Makijaż permanentny oczu
 4. Ambrozja zmysłów
 5. Przyjaciółki w SPA
 6. Zmysłowo we dwoje
 7. Pakiet „Dzień dla Ciebie”
 8. Pakiet „Relaksacyjny”
 9. Rytuały SPA

Obowiązkową przedpłatą dodatkowo objęte są wszystkie rezerwacje łączone, których wartość wynosi 500zł i więcej.

Poczucie Piękna Wrocław
Gabinet kosmetyczny Poczucie Piękna
Salon kosmetyczny we Wrocławiu
 
ul. T. Kościuszki 29, Wrocław
NIP 8992941192

Najnowsze opinie

Do gabinetu kosmetycznego POCZUCIE PIĘKNA i w cudowne ręce Pań trafiłam z polecenia i był to strzał w 10!!!! Profesjonalizm oraz niezwykle miła atmosfera, jaką wprowadzają dziewczyny to nie wszystkie atuty tego miejsca. Profesjonalnie wykonywane zabiegi oraz wiedza, jaką posiadają Panie spowodowały, że z przyjemnością oddaje się w Ich ręce :) - Anna M.